Tarieven en vergoedingen

Praktijk Corporaal is aangesloten bij Stichting 1nP. Parnassia Groep, waaronder Stichting 1nP valt, zorgt ervoor dat er elk jaar een contract is met alle zorgverzekeraars. Je behandeling bij mij valt hierdoor onder ‘gecontracteerde zorg’ en wordt hierdoor vergoed vanuit jouw basisverzekering. Je kan wel een rekening van jouw zorgverzekeraar ontvangen in verband met het eigen risico. Voor de basisverzekering heb je namelijk een verplicht eigen risico. In 2023 is dit wettelijk eigen risico vastgesteld op € 385,00 per jaar. Mogelijk heb je een hoger eigen risico met je zorgverzekeraar afgesproken. Voor je behandeling wordt je eigen risico aangesproken, ook als je maar één gesprek hebt gehad. Nadat je het eigen risico volledig betaald hebt worden de overige kosten volledig door je zorgverzekeraar vergoed.

Intake en behandelsessies

Diagnostiek/intake duurt 60 minuten tot 90 minuten. Hiervoor worden andere tarieven gehanteerd, zowel qua duur als de prestatie (diagnostiek of behandeling).

Een behandelafspraak duurt gemiddeld 45 minuten, maar loopt het uit wordt het 60 minuten. Hiervoor worden andere tarieven gehanteerd. Bij EMDR kunnen we vaak beter 90 minuten inplannen omdat dit meer tijd kost.

Er kan ook intercollegiaal overleg nodig zijn.

Belangrijkste kosten

https://www.1np.nl/praktische-info/vergoeding

Voor supervisanten en psychologen en coaches/therapeuten die graag coaching willen (zonder verwijzing of bemoeienis van de verzekeraar) zie hieronder de tarieven die ik hanteer.

Individueel

Voor 45 minuten: 100 euro

Voor 90 minuten: 200 euro

Groep (2 supervisanten)

Voor 45 minuten: 150 euro

Behandeling (prijzen volgens NzA tarieven 2023)

Betaling

De betalingen gaan via 1nP en jouw verzekeraar.

Afzegging

Afspraken kunnen (telefonisch of via email) kosteloos worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak. Voor afspraken die niet of te laat worden afgezegd word er een no show bedrag ingediend.

Betalingsvoorwaarden voor clienten die niet via 1nP aangemeld zijn:

Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de gz-psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Bij geen betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal de gz-psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin zij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze herinnering waarschuwt de gz-psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de gz-psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de gz- psycholoog onder druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de gz- psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen, omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.